شرایط و چگونگی عضویت و تمدید عضویت:

 1. درخواست کتبی جهت عضویت و تمدید روی سربرگ و با امضای مدیر عامل
 2. تکمیل فرم اطلاعات پیوست (اعضای حقوقی)
 3. مبلغ حق عضویت 15/000/000 به عنوان حق عضویت سالانه
  یک فقره چک در وجه انجمن مراکز تحقیق و توسعه یا واریز به کارت شماره 6104337443449143
 4. تصویر پروانه بهره برداری شرکت یا موسسه (جهت اشخاص حقوقی)
 5. تصویر پروانه یا گواهی تحقیق و توسعه (در صورت وجود)
 6. گزارش خلاصه ای از فعالیت های تحقیق و توسعه و (در صورت وجود) فهرست اختراعات و ایده های یه ثبت رسیده شرکت یا موسسه
 7. تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه طبق نمونه پیوست
 8. ارسال تغییرات شركت

توجه:

 • واریز وجه پس از تأیید عضویت متقاضی و اعلام به وی انجام خواهد گرفت.
 • لطفاً مدارک فوق را با هماهنگی قبلی توسط پیک به آدرس دبیر خانه ارسال فرمایید.
 • هر یك از اعضاء سالانه مبلغي را كه توسط مجمع – عمومي تعیین مي گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند نمود.
 • پرداخت حق – عضویت هیچ گونه حق و ادعایي نسبت به انجمن براي عضو ایجاد نمي كند.
 • مصوبات هیات مدیره انجمن در خصوص چگونگی خدمات رسانی به اعضاء و تعهدات طرفین لازم الاجراست.
 • مصوبات هیات مدیره انجمن در خصوص چگونگی خدمات رسانی به اعضاء و تعهدات طرفین لازم الاجراست.

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فرم اطلاعات عضویت در انجمن مراکز تحقیق وتوسعه خراسان