امضای مشارکت نامه انجمن مراکز R&D با اداره کل صمت و خانه صمت در موضوعات نوآوری، تحقیق و توسعه

امضای تفاهم نامه، واگذاری بخشی از اختیارات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به خانه صمت و انجمن مراکز تحقیق و توسعه در بزرگداشت روز ملی صنعت و...

بازدید و ارائه پروانه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه و کارشناس سازمان صمت از گروه صنعتی و تولیدی مخمل بافت مشهد

بازدید و ارائه پروانه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه و کارشناس سازمان صمت از گروه صنعتی و تولیدی مخمل بافت مشهد

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه به همراه کارشناس آموزش و پژوهش سازمان صمت از از گروه صنعتی تولیدی مخمل بافت مشهد بازدید...