بازدید و ارائه پروانه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه و کارشناس سازمان صمت از گروه صنعتی و تولیدی مخمل بافت مشهد

بازدید و ارائه پروانه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه و کارشناس سازمان صمت از گروه صنعتی و تولیدی مخمل بافت مشهد

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه به همراه کارشناس آموزش و پژوهش سازمان صمت از از گروه صنعتی تولیدی مخمل بافت مشهد بازدید...