ما مي­خواهيم به عنوان كارآمد ترين سازمان مردم نهاد استاني در حوزه ي تحقيقات صنایع توليدي وخدماتي ،تسهيل گر  دسترسي به منابع علمي ، فن آوري و مالي مورد نيازدر تحقيق و توسعه باشيم .ما در اين راه با ايجاد شبكه ي تحقيق و توسعه  و ايجاد ارتباط با سازمان ها و نهاد هاي دولتي و خصوصي از جمله دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي زمينه لازم براي هم افزايي و استفاده اعضا از تسهيلات قوانين مربوطه را فراهم آوريم.