ايجاد اعتماد متقابل و حفظ رقابت پذيري اعضا از نكاني است كه ما بدان توجه  نموده و براي آن برنامه ريزي  مي   نماييم.