کارگاه آموزشی تحقیقات بازاریابی(راهکار تبدیل خواسته مشتریان به فرمول محصول )

یکی از وظایف اصلی بنگاه های تولیدی و خدماتی که باید بصورت مستمر انجام شود، برنامه توسعه و تولید محصولات جدید می باشد. برای اینکه محصول جدید حضوری موفق در...

آشنایی با قانون سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی خارجی

کارگاه آموزشی آشنایی با قانون سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی خارجی

مجری این دوره خانه صنعت، معدن و تجارت میباشد. در این دوره موارد زیر بررسی میشوند و مورد گفت و گو قرار میگیرند. فرآیند شناسایی فرصت و استفاده از ظرفیت...